New Clause 52 - Amendments of the Renting Homes (Wales) Act 2016 regarding discrimination

Renters (Reform) Bill – in a Public Bill Committee at 3:15 pm on 28 November 2023.

Alert me about debates like this

“(1) The Welsh language text of the Renting Homes (Wales) Act 2016 (anaw 1) is amended as follows.

(2) In section 30, after paragraph (d) insert—

‘(da) mae’n gwahardd landlordiaid rhag ymyrryd â hawl deiliaid contract i gael plant yn byw gyda hwy neu’n ymweld â hwy, neu i’ hawlio budd-daliadau,’.

(3) After section 54 insert—

‘Pennod 6A

Gwahardd gwahaniaethu yn erbyn pobl sydd â phlant neu sy’n hawlyddion budd-daliadau

54A Yr hawl i blant fyw yn yr annedd neu ymweld â hi

(1) Yn ddarostyngedig i is-adran (2), caniateir i ddeiliad y contract o dan gontract meddiannaeth ganiatáu i berson nad yw wedi cyrraedd 18 oed fyw yn yr annedd neu ymweld â hi.

(2) Ni chaniateir i’r landlord o dan gontract meddiannaeth ymyrryd â hawl deiliad y contract o dan is-adran (1) na chyfyngu ar arfer yr hawl honno, oni bai bod yr ymyrryd neu'r cyfyngu yn fodd cymesur o gyflawni nod dilys.

(3) Mae’r adran hon yn ddarpariaeth sylfaenol sydd wedi ei hymgorffori fel un o delerau pob contract meddiannaeth, ac eithrio pan fo’r landlord neu uwchlandlord wedi ei yswirio o dan gontract yswiriant—

(a) nad yw adran 8H o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd, Gwahaniaethu etc.) (Cymru) 2019 yn gymwys iddo, a

(b) sy’n cynnwys teler sy’n gwneud darpariaeth (sut bynnag y’i mynegir) yn ei gwneud yn ofynnol i’r sawl sydd wedi ei yswirio wahardd y deiliad contract rhag bod â pherson nad yw wedi cyrraedd 18 oed yn byw gydag ef neu’n ymweld ag ef yn yr annedd neu gyfyngu’r amgylchiadau lle caniateir i ddeiliad y contract fod â pherson o’r fath yn byw gydag ef neu’n ymweld ag ef yn yr annedd.

54B Yr hawl i hawlio budd-daliadau

(1) Ni chaniateir i’r landlord o dan gontract meddiannaeth wahardd deiliad y contract rhag hawlio taliadau o dan Ddeddf Cyfraniadau a Budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol 1992 neu Ddeddf Diwygio Lles 2012 neu yn rhinwedd y deddfau hynny.

(2) Mae’r adran hon yn ddarpariaeth sylfaenol sydd wedi ei hymgorffori fel un o delerau pob contract meddiannaeth, ac eithrio pan fo’r landlord neu uwchlandlord wedi ei yswirio o dan gontract yswiriant—

(a) nad yw adran 8H o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd, Gwahaniaethu etc.) (Cymru) 2019 yn gymwys iddo, a

(b) sy’n cynnwys teler sy’n gwneud darpariaeth (sut bynnag y’i mynegir) yn ei gwneud yn ofynnol i’r sawl sydd wedi ei yswirio wahardd deiliad y contract rhag hawlio taliadau a grybwyllir yn is-adran (1).’

(4) In Schedule 1 (overview of fundamental provisions incorporated as terms of occupation contracts), in Table 3 in Part 1, Table 4 in Part 2 and Table 5 in Part 3, at the appropriate place in each insert—

‘Adran 54A

Rhaid i L beidio ag ymyrryd â hawl D-C i fod â phersonau o dan 18 oed yn ymweld â’r annedd neu’n byw yno

Adran 54B

Rhaid i L beidio â gwahardd D-C rhag hawlio budd-daliadau lles’.

(5) The English language text of the Renting Homes (Wales) Act 2016 (anaw 1) is amended as follows.

(6) In section 30, after paragraph (d) insert—

‘(da) it prohibits landlords from interfering with contract-holders having children live with or visit them, or claiming benefits,’.

(7) After section 54 insert—

‘Chapter 6A

Prohibition of discrimination against people with children and benefits claimants

54A Right for children to live at or visit dwelling

(1) Subject to subsection (2), the contract-holder under an occupation contract may permit a person who has not reached the age of 18 to live in or visit the dwelling.

(2) The landlord under an occupation contract must not interfere with or restrict the exercise of the contract-holder’s right under subsection (1), unless the interference or restriction is a proportionate means of achieving a legitimate aim.

(3) This section is a fundamental provision which is incorporated as a term of all occupation contracts, except where the landlord or a superior landlord is insured under a contract of insurance—

(a) to which section 8H of the Renting Homes (Fees, Discrimination etc) (Wales) Act 2019 does not apply, and

(b) which contains a term which makes provision (however expressed) requiring the insured to prohibit the contract-holder from having a person who has not reached the age of 18 live with or visit them at the dwelling or to restrict the circumstances in which the contract-holder may have such a person live with or visit them at the dwelling.

54B Right to claim benefits

(1) The landlord under an occupation contract must not prohibit the contract-holder from claiming payments under or by virtue of the Social Security Contributions and Benefits Act 1992 or the Welfare Reform Act 2012.

(2) This section is a fundamental provision which is incorporated as a term of all occupation contracts, unless the landlord or a superior landlord is insured under a contract of insurance—

(a) to which section 8H of the Renting Homes (Fees, Discrimination etc) (Wales) Act 2019 does not apply, and

(b) which contains a term which makes provision (however expressed) requiring the insured to prohibit the contract-holder from claiming payments mentioned in subsection (1).’

(8) In Schedule 1 (overview of fundamental provisions incorporated as terms of occupation contracts), in Table 3 in Part 1, Table 4 in Part 2 and Table 5 in Part 3, at the appropriate place in each insert—

‘Section 54A

L must not interfere with C-H’s right to have persons under 18 visit or live at the dwelling

Section 54B

L must not prohibit C-H from claiming welfare benefits’.”—(Jacob Young.)

This new clause is expected to form part of a new Chapter 2B of Part 1 of the Bill. It prohibits landlords in Wales from stopping a contract-holder from having children live with or visit them, or claiming benefits.

Brought up, read the First and Second time, and added to the Bill.